Kooli tugiteenused


TUGITEENUSED

Selleks, et meie kooli õpilasel oleks õpe jõukohane ja vajaduspõhine tugi võimaldatud, oleme ühine meeskond: õpilane, lapsevanema, õpetaja ja tugispetsialist. Igaühel on oma roll ja kohustus märgata ja selgitada välja õpilase abivajadus ning leida õpilast toetatavaid lahendusi. Seejärel vastavalt kokkulepetele toimetada ühise eesmärgi nimel.

Tugispetsialisti ülesanne on koostöös õpetajate, lapsevanemate ja teiste (tugi)spetsialistidega toetada õpilase arengut, võimetekohast õppimist ja sotsiaalseid oskusi.

Hariduslike erivajadustega õpilaste koordineerija (HEV koordineerija hindab koolis koostöös tugimeeskonna spetsialistide ja õpetajatega õpilase arengut ning õppeprotsessis toimetulekut. Avab tugimeeskonna töövahendi – individuaalse arengu jälgimise kaardi ning teavitab selle avamisest lapsevanemaid. Nõustab õpilast ja lapsevanemat, teeb vajadusel ettepaneku pöörduda majaväliste spetsialistide hindavatele vastuvõttudele. On tugimeeskonna juht.

Sotsiaalpedagoog toetab õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujunemist; hindab õpilase sotsiaalseid oskusi ning analüüsib tema eakohast tegutsemisvõimet takistavaid tegureid. Toetab raskustesse sattunud õpilast ja lapsevanemat. Nõustab koolitöös ette tulevate probleemidega toimetulekul. Aitab vajadusel koostada järelvastamiskava, leida õpetajatega kokkuleppeid. Osaleb koostöövõrgustikes, ümarlaudadel  ning vajadusel teeb koostööd teiste spetsialistidega

Psühholoog hindab koolis õpilase psühhosotsiaalset arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid. Nõustab õpilasi isikliku elu, õppetöö ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel. Nõustab lapsevanemaid õpilase arengut, õppimist ja käitumist puudutavatel teemadel; osaleb õpilast ümbritsevas võrgustikutöös.

Õpetaja abi on toeks haridusliku erivajadusega ( HEV) õpilastele, nende igapäevane abistamine individuaalselt või õppetundides koostöös õpetajaga. Teeb koostööd aineõpetajatega ja toetab ning vajadusel suunab õpilast klassisituatsioonis sõltuvalt õpiraskusest või käitumisprobleemist.

TUGITEENUSED

Selleks, et meie kooli õpilasel oleks õpe jõukohane ja vajaduspõhine tugi võimaldatud, oleme ühine meeskond: õpilane, lapsevanema, õpetaja ja tugispetsialist. Igaühel on oma roll ja kohustus märgata ja selgitada välja õpilase abivajadus ning leida õpilast toetatavaid lahendusi. Seejärel vastavalt kokkulepetele toimetada ühise eesmärgi nimel.

Tugispetsialisti ülesanne on koostöös õpetajate, lapsevanemate ja teiste (tugi)spetsialistidega toetada õpilase arengut, võimetekohast õppimist ja sotsiaalseid oskusi.

Hariduslike erivajadustega õpilaste koordineerija (HEV koordineerija hindab koolis koostöös tugimeeskonna spetsialistide ja õpetajatega õpilase arengut ning õppeprotsessis toimetulekut. Avab tugimeeskonna töövahendi – individuaalse arengu jälgimise kaardi ning teavitab selle avamisest lapsevanemaid. Nõustab õpilast ja lapsevanemat, teeb vajadusel ettepaneku pöörduda majaväliste spetsialistide hindavatele vastuvõttudele. On tugimeeskonna juht.

Sotsiaalpedagoog toetab õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujunemist; hindab õpilase sotsiaalseid oskusi ning analüüsib tema eakohast tegutsemisvõimet takistavaid tegureid. Toetab raskustesse sattunud õpilast ja lapsevanemat. Nõustab koolitöös ette tulevate probleemidega toimetulekul. Aitab vajadusel koostada järelvastamiskava, leida õpetajatega kokkuleppeid. Osaleb koostöövõrgustikes, ümarlaudadel  ning vajadusel teeb koostööd teiste spetsialistidega

Psühholoog hindab koolis õpilase psühhosotsiaalset arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid. Nõustab õpilasi isikliku elu, õppetöö ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel. Nõustab lapsevanemaid õpilase arengut, õppimist ja käitumist puudutavatel teemadel; osaleb õpilast ümbritsevas võrgustikutöös.

Õpetaja abi on toeks haridusliku erivajadusega ( HEV) õpilastele, nende igapäevane abistamine individuaalselt või õppetundides koostöös õpetajaga. Teeb koostööd aineõpetajatega ja toetab ning vajadusel suunab õpilast klassisituatsioonis sõltuvalt õpiraskusest või käitumisprobleemist.