VASTUVÕTT

Logopeed


Logopeedi töö peamisteks ülesanneteks koolis on arendada õpilaste suulist ja kirjalikku kõnet.

Esmajärjekorras teeb koolilogopeed tööd õigekirjaoskuse arendamisega.

Lisaks kujundab lugemis-,  jutustamis- ja eneseväljendusoskusi.

Töö hääldus-, hääle- ja kõnesujuvusraskustega toimub vastavalt vajadusele ja võimalustele.

Logopeed teeb koostööd eesti keele õpetajate, algklasside õpetajate, klassijuhatajate ja teiste tugispetsialistidega.

Vastavalt vajadusele  nõustab logopeedilist abi vajavat last/tema vanemaid.

Iga õppeaasta esimestel nädalatel teeb logopeed klassides (1.-9.klass) uuringud, mille põhjal selgitab välja logopeedilist abi vajavad õpilased ja moodustab õpirühmad. Erilise tähelepanu all on esimese klassi õpilaste õpiabi vajaduste väljaselgitamine. Loomulikult antakse lastevanematele teada nende laste logopeedilisest vajadusest/soovitustest.

Logopeediline töö toimub vaid lapsevanema kirjaliku nõusoleku alusel.

Logopeedilise õpiabi tundides töötatakse valdavalt väikerühmadena (2-6 õpilast), erandkorras ja eritingimustel ka üks-ühele.

Õpilane osaleb logopeedilistes tundides 1-2 korda nädalas talle ettenähtud aegadel.

Töö tulemuslikkuse seisukohalt on äärmiselt oluline järjepidev osavõtt tundidest.

Logopeediga saab võtta ühendust logopeed@rkk.edu.ee

Logopeedi töö peamisteks ülesanneteks koolis on arendada õpilaste suulist ja kirjalikku kõnet.

Esmajärjekorras teeb koolilogopeed tööd õigekirjaoskuse arendamisega.

Lisaks kujundab lugemis-,  jutustamis- ja eneseväljendusoskusi.

Töö hääldus-, hääle- ja kõnesujuvusraskustega toimub vastavalt vajadusele ja võimalustele.

Logopeed teeb koostööd eesti keele õpetajate, algklasside õpetajate, klassijuhatajate ja teiste tugispetsialistidega.

Vastavalt vajadusele  nõustab logopeedilist abi vajavat last/tema vanemaid.

Iga õppeaasta esimestel nädalatel teeb logopeed klassides (1.-9.klass) uuringud, mille põhjal selgitab välja logopeedilist abi vajavad õpilased ja moodustab õpirühmad. Erilise tähelepanu all on esimese klassi õpilaste õpiabi vajaduste väljaselgitamine. Loomulikult antakse lastevanematele teada nende laste logopeedilisest vajadusest/soovitustest.

Logopeediline töö toimub vaid lapsevanema kirjaliku nõusoleku alusel.

Logopeedilise õpiabi tundides töötatakse valdavalt väikerühmadena (2-6 õpilast), erandkorras ja eritingimustel ka üks-ühele.

Õpilane osaleb logopeedilistes tundides 1-2 korda nädalas talle ettenähtud aegadel.

Töö tulemuslikkuse seisukohalt on äärmiselt oluline järjepidev osavõtt tundidest.

Logopeediga saab võtta ühendust logopeed@rkk.edu.ee