Õpilastööde ja loovtööde vormistamine


 

Loovtöö struktuur

Tiitelleht

SISSEJUHATUS – lühiülevaade tööst tervikuna, selgitad natukene igast (ala)peatükist midagi.

Sisu

1. TEEMA VALIK - teema valik, valiku põhjendus.

2. METOODIKA - Teostustehnika ja materjalide valik, põhjendus. Kuidas ja mismoodi tööd tegid, mis selle jaoks vaja oli?

3. TÖÖ KÄIK - Töö käik ja selle jooksul tekkinud probleemid.

KOKKUVÕTE

Loovtöö ja õpilastöö tehniline vormistamine

 • Töö vormistatakse arvutil A4 formaadis ühepoolsel paberilehel vertikaalse (Portrait) asetusega,
 • kirjatüüp Times New Roman, kirja suurus 12 punkti, reavahe 1,5.
 • Tekst kujundatakse nii, et lehekülje mõlemad servad jäävad sirged (Justify).
 • Vasaku serva laius on 3cm, parema 2 cm, ülemise ja alumise 2,5 cm. Lõikude vahesid korrigeeritakse dialoogiaknas Modify Style valikuga: Format–Paragraph–Indent and Spacing After 6 pt.
 • Tekst jaotatakse peatükkideks, alapeatükkideks ja punktideks.
 • Töö kõrgeim üksus (peatükk) kirjutatakse suurte tähtedega uue lehekülje algusesse. Järgnevate alajaotuste pealkirjad on suure algustähega ja järgnevad eelnevale tekstile. Pealkirjad peavad olema lühikesed, lakoonilised ja vastama töö sisule.
 • Pealkirjade järele punkti ei panda.
 • Tekstitöötlusprogrammides on sisse ehitatud pealkirjade (Heading) stiilid, mis vormistavad pealkirjad ühtlaselt, olenevalt pealkirja astmest, nummerdavad pealkirjad ja võimaldavad automaatselt moodustada sisukorda.
 • Lehekülje lõppu ei tohi jääda ainult pealkiri.
 • Pealkirjad ja tekstilõigud eraldatakse vaba ruumiga.
 • Jooniste allkirjad ja tabelite pealkirjad on trükitud kirjapunktiga 12.
 • Tekstis vältida poolitamist. Juhul, kui on vaja poolitada, tuleks kasutada nn “soft”-poolitamist (Ctrl+poolituskriips).
 • Kõik leheküljed alates tiitellehest kuni lisadeni on nummerdatud. Numbrid paigutatakse lehekülje alla keskele.
 • Tiitellehele numbrit ei kirjutata. Tiitellehel ei kasutata lausete või sõnade lõpus punkti, ilmumiskoha ja -aasta vahel koma.

Töö tiitlis ei tohi sõnu poolitada ja reas ei tohi viimaseks sõnaks olla sidesõna.

 

 

 

Loovtöö struktuur

Tiitelleht

SISSEJUHATUS – lühiülevaade tööst tervikuna, selgitad natukene igast (ala)peatükist midagi.

Sisu

1. TEEMA VALIK - teema valik, valiku põhjendus.

2. METOODIKA - Teostustehnika ja materjalide valik, põhjendus. Kuidas ja mismoodi tööd tegid, mis selle jaoks vaja oli?

3. TÖÖ KÄIK - Töö käik ja selle jooksul tekkinud probleemid.

KOKKUVÕTE

Loovtöö ja õpilastöö tehniline vormistamine

 • Töö vormistatakse arvutil A4 formaadis ühepoolsel paberilehel vertikaalse (Portrait) asetusega,
 • kirjatüüp Times New Roman, kirja suurus 12 punkti, reavahe 1,5.
 • Tekst kujundatakse nii, et lehekülje mõlemad servad jäävad sirged (Justify).
 • Vasaku serva laius on 3cm, parema 2 cm, ülemise ja alumise 2,5 cm. Lõikude vahesid korrigeeritakse dialoogiaknas Modify Style valikuga: Format–Paragraph–Indent and Spacing After 6 pt.
 • Tekst jaotatakse peatükkideks, alapeatükkideks ja punktideks.
 • Töö kõrgeim üksus (peatükk) kirjutatakse suurte tähtedega uue lehekülje algusesse. Järgnevate alajaotuste pealkirjad on suure algustähega ja järgnevad eelnevale tekstile. Pealkirjad peavad olema lühikesed, lakoonilised ja vastama töö sisule.
 • Pealkirjade järele punkti ei panda.
 • Tekstitöötlusprogrammides on sisse ehitatud pealkirjade (Heading) stiilid, mis vormistavad pealkirjad ühtlaselt, olenevalt pealkirja astmest, nummerdavad pealkirjad ja võimaldavad automaatselt moodustada sisukorda.
 • Lehekülje lõppu ei tohi jääda ainult pealkiri.
 • Pealkirjad ja tekstilõigud eraldatakse vaba ruumiga.
 • Jooniste allkirjad ja tabelite pealkirjad on trükitud kirjapunktiga 12.
 • Tekstis vältida poolitamist. Juhul, kui on vaja poolitada, tuleks kasutada nn “soft”-poolitamist (Ctrl+poolituskriips).
 • Kõik leheküljed alates tiitellehest kuni lisadeni on nummerdatud. Numbrid paigutatakse lehekülje alla keskele.
 • Tiitellehele numbrit ei kirjutata. Tiitellehel ei kasutata lausete või sõnade lõpus punkti, ilmumiskoha ja -aasta vahel koma.

Töö tiitlis ei tohi sõnu poolitada ja reas ei tohi viimaseks sõnaks olla sidesõna.